حمایت از خانواده های بی بضاعت

حمایت از خانواده های بی بضاعت

3% حمایت شده
مشخصات فردی

مبلغ کل حمایت ‫1,000,000﷼‬

کمک شما برای تهیه اقلام و مواد ضروری زندگی خانواده های بی بضاعت خرج خواهد شد.

با ما همراه باشید…

مس

مدیر سایت

‫1,000,000﷼‬ 1399-03-04
مس

مدیر سایت

‫1,000,000﷼‬ 1399-03-03
مس

مدیر سایت

‫100,000﷼‬ 1399-03-03
مس

مدیر سایت

‫50,000.00تومان‬ 1399-01-28
مس

مدیر سایت

‫500,000.00تومان‬ 1399-01-28
مس

مدیر سایت

‫50,000.00تومان‬ 1399-01-27
مس

مدیر سایت

‫50,000.00تومان‬ 1399-01-26
مس

مدیر سایت

‫100,000.00تومان‬ 1399-01-26
مس

مدیر سایت

‫50,000.00تومان‬ 1399-01-26
یس

ینفقون سایت

‫50,000.00تومان‬ 1399-01-25