مرور رده

کمک های پزشکی و روانشناسی

خدمات پزشکی مانند پزشکی عمومی، روانپزشکی و مشاوره، دندانپزشکی، داخلی، کودکان، اعمال جراحی خیرخواهانه، کمک به تامین دارو، حضور در محل به صورت داوطلبی و خیرخواهانه و …