مرور رده

فرهنگ انفاق

فرهنگ انفاق در دین اسلام به عنوان ایجاد مسئولیت در جامعه اسلامی برای کمک به هم نوعان و نیازمندان ایجاد شده و تاکید ویژه ای در مبانی دینی برای ادای این امر وجود دارد.